EIN GWAITH / OUR WORK

Yn gweithio mewn byd digidol er mwyn dyfodol ddigidol.

Working in a digital world for a digital future.

Yn Codio Cymru, credwn y dylai pob plentyn gael y cyfle i ddysgu codio, waeth pwy ydynt neu o ble y dônt. Rydym yn gweithio gyda chymuned o wirfoddolwyr, addysgwyr a phartneriaid i redeg clybiau codio rhad ac am ddim lle mae plant a phobl ifanc yn adeiladu ac yn rhannu eu syniadau.

************

At Codio Cymru, we think all children should have the opportunity to learn to code, no matter who they are or where they come from. We work with a community of volunteers, educators, and partners to run free coding clubs where children and young people build and share their ideas.

 
 

CYSYLLTU CONTACT

Mae croeso i chi gysylltu er mwyn trafod cychwyn clwb codio yn eich ysgol neu cymuned.

You are welcome to contact us to discuss starting a coding club at your school or in your community.